07 aprilie 2011, 15:12 views 44534

Strategia de dezvoltare a învăţămîntului în Republica Moldova

Pentru Republica Moldova, problema creării unui sistem optim al învăţămîntului public rămîne deosebit de importantă şi acută. Continuînd să se dezvolte, în cadrul procesului de învăţămînt european şi global, Moldova nu trebuie să-şi piardă rădăcinile sale naţionale, tradiţiile şi valorile, care stau la baza culturii moldoveneşti. Strategia în acest domeniu ar trebui să se concentreze pentru a găsi un răspuns adecvat la întrebarea, în ce mod să se integreze în comunitatea mondială, astfel încît, să rămînă, în acelaşi timp, ei înşişi, păstrîndu-şi identitatea, nivelul intelectual şi moral înalt.

Sensul principal al strategiei învăţămîntului - identificarea celor mai eficiente metode şi forme de tranziţie de la starea actuală a sistemului de învăţămînt într-o altă condiţie calitativ nouă, dorită, care să corespundă priorităţilor naţionale de dezvoltare a societăţii moldoveneşti şi a statului.

Conţinutul noii strategii educaţionale formează ideile, formele şi metodele de atingere a unui asemenea nivel de pregătire profesională a fiecărui individ, care i-ar permite ţării să-şi păstreze limba, cultura, teritoriul şi societatea comunitară, precum şi realizările generaţiilor predecesoare, pentru a dezvolta potenţialul naţiunii şi a societăţii, la nivelul cerinţelor actuale şi viitoare. Un rol decisiv în formarea unei noi generaţii de cadre trebuie să-l joace renaşterea tuturor verigilor şi nivelurilor sistemului moldovenesc de învăţămînt.

Eficacitatea strategiei se defineşte prin obţinerea unor rezultate cît se poate de bune cu resurse minime, timp şi efort şi include următoarele poziţii:

1. Declararea domeniului de învăţămînt, ca fiind unul prioritar la toate etapele de dezvoltare a societăţii moldoveneşti şi dezvoltarea acestuia în baza principiilor: rolului primordial al valorilor morale general umane şi universale, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, care onorează legea, tradiţiile şi obiceiurile societăţii, propagarea modului de viaţă sănătos şi a forţei fizice a elevilor şi studenţilor, contabilizarea, protejarea şi păstrarea tradiţiilor naţionale moldoveneşti, crearea unui sistem de învăţămînt de calitate, o abordare sistematică şi coerenţa politicii educaţionale.

2. Aplicarea creatoare a principiului egalităţii tuturor părţilor implicate  în procesul de învăţămînt. Acest model ar trebui să includă interacţiunea dintre stat şi societate la elaborarea şi luarea deciziilor la nivel macro, care să vizeze interesele generale şi naţionale la realizarea programelor naţionale, cu aplicarea managementului strategic şi finanţarea sistemului naţional de învăţămînt din partea statului.

3. Dezvoltarea unui model educaţional eficient, în baza corelaţiei optime de participare a statului, a structurilor publice şi private la organizarea, conducerea şi finanţarea sistemului naţional de învăţămînt. Învăţămîntul calitativ trebuie să fie rezultatul muncii creative comune a tuturor participanţilor la procesul educaţional - elevilor, părinţilor lor, instituţiilor de învăţămînt, societăţii şi statului.

4. Introducerea unor forme social-statale şi de administrare ca mijloace de extindere a participării societăţii la conducerea învăţămîntului la toate nivelele sale. Dezvoltarea autogestionării. Printre elementele de bază ale unui nou organ de conducere ale instituţiilor de învăţămînt general se numără: Consiliul de administrare al instituţiei; raportarea publică a instituţiilor de învăţămînt şi a sistemului de învăţămînt teritorial, participarea societăţii la atestarea de stat şi acordarea de licenţe de stat instituţiilor de învăţămînt.

5. Adoptarea unei strategii de dezvoltare a învăţămîntului pentru următorii 15-20 de ani. A se pune în rîndul priorităţilor de bază şi a li se acorda o atenţie deosebită din partea Parlamentului şi Preşedintelui ţării faţă de întrebările de dezvoltare ale învăţămîntului în ţară. Să fie adoptat un act legislativ despre regimul obligatoriu şi periodic (nu mai rar de 2 ori pe an), de prezentare de către prim-ministru a raportului în Parlament cu privire la situaţia curentă şi de realizare a strategiilor de dezvoltare în ţară.

6. Dezvoltarea în continuare a sistemului naţional de învăţămînt din Republica Moldova ar trebui să fie realizată în conformitate cu obiectivul strategic principal - de creare a unui sistem educaţional competitiv, care să cuprindă toată, fără excepţii, generaţia tînără şi care să contribuie la depăşirea problemelor social-economice şi de criză spirituală, de întemeiere a unei societăţi bazate pe principii democratice, de consolidare a statalităţii moldoveneşti. Sistemul în cauză ar trebui să asigure dezvoltarea durabilă a învăţămîntului public, acoperirea obligatorie a tuturor în procesul de învăţămînt, fără excepţie, copii şi tineri, lărgirea accesibilităţii, asigurarea calităţii şi eficienţei sale, crearea unui mediu sigur pentru studenţi şi elevi în instituţii, care să fie în stare să realizeze următoarele principii foarte importante:

6.1. Evaluarea cunoştinţelor. Cea mai importantă condiţie a unei reforme educaţionale pozitive ar trebui să fie crearea unui astfel de sistem, în care elevii şi studenţii să aibă numai opţiunea de a susţine examenele cu bine, bazîndu-se doar pe propriile cunoştinţe. A face astfel, încît toate posibilităţile de copiere etc. să fie excluse. Metode pentru rezolvarea acestei probleme există în lume, inclusiv şi în Moldova asemenea programe se elaborează, iar punerea lor în aplicare ar trebui să înceapă imediat.

6.2. Sistemul de stimulare cu pedepse reduse la minim. Aplicarea politicii unei „turte mari și a unui bici mic”. A învăţa bine trebuie să fie prestigios. În şcoli şi universităţi ar trebui să fie introdus un sistem clar de recompense şi pedepse. A învăţa rău trebuie să fie neprestigios.

6.3. Importanţa menţinerii sănătăţii şi dezvoltării sportului. Încurajarea sportivilor (elevilor şi studenţilor), precum şi conducătorilor instituţiilor de învăţămînt, care contribuie la dezvoltarea sportului. Unul din criteriile de evaluare a activităţii administratorilor şcolilor trebuie să includă şi succesele obţinute în sport, fără îndoială, în combinaţie cu standarde educaţionale ridicate.

6.4. Să fie introdusă în mod obligatoriu, în şcolile medii disciplina – educaţia prin muncă. Elevii, începînd cu vîrsta de 12 ani şi studenţii cursurilor inferioare de la colegii şi universităţi să fie obligaţi să lucreze în perioada vară-toamnă cel puţin cîte două săptămîni în agricultură (pentru hrană şi o plată simbolică) sau să efectueze alte lucrări în folosul societăţii. Acest lucru ar trebui să fie parte a programului de educare intitulat „Educaţia prin muncă”.

6.5. Implicarea permanentă a copiilor şi tinerilor din sistemul de învăţămînt în diverse evenimente cu caracter educativ. Aceste activităţi ar trebui să fie interesante, captivante şi utile pentru tineret. Gimnaziile, liceele şi colegiile trebuie să lucreze de dimineaţa pînă seara, „îndepărtînd ”, astfel copiii de stradă, reducînd numărul potenţialilor clienţi ai vînzătorilor de droguri şi ai grupărilor criminale organizate.

6.6. Crearea condiţiilor pentru studiul complet studenţilor vorbitori de limbă rusă a limbii moldoveneşti şi păstrarea bilingvismului real al moldovenilor. În acest scop, în şcolile ruse să fie introdusă predarea disciplinelor umaniste în limba moldovenească, iar în cele moldoveneşti în - rusă.

6.7. Predarea unui număr maxim posibil de discipline cu scopul de a forma un orizont larg elevilor şi studenţilor din cursurile inferioare ale universităţilor. Un om cu cunoştinţe temeinice în diverse domenii, adesea este mai eficient şi în calitate de specialist într-un anume domeniu.

6.8. Dezvoltarea învăţămîntului în strînsă legătură cu ştiinţa, în special cu învăţămîntul tehnic şi cel umanitar. De exemplu, ingineria şi economia (de afaceri, finanţe), biologia şi filosofia, fizica şi geologia, biologia, în combinaţie cu istoria şi arheologia, etc.

6.9. O mare atenţie trebuie acordată studiului matematicii în şcoală. Această disciplină dezvoltă gîndirea logică şi imaginaţia, capacitatea de a calcula rapid, întăreşte memoria şi creează o bază pentru studiul ştiinţelor inginereşti - cele mai apropiate pentru înţelegerea Conceptului Creatorului.

6.10. Serviciul militar obligatoriu de 9 luni pentru toţi, fără excepţie, tinerii de sex masculin, ca parte a procesului de învăţămînt şi de educare. Formarea sentimentului de patriotism şi mîndrie în rîndul tinerilor pentru că „şi-au îndeplinit datoria faţă de patria mamă”, făcîndu-şi serviciul în rîndul Forţelor Armate.

7. Sistemul de învăţămînt ar trebui, în primul rînd, să pregătească cei mai capabili tineri pentru guvernarea ţării (la toate nivelurile), dar şi pentru conducerea business-structurilor, precum şi pentru munca în domeniile ştiinţei, ingineriei, agriculturii, învăţămîntului şi asistenţei medicale. Acelaşi sistem ar trebui să selecteze talente în domeniul culturii, transmiţînd grija formării lor profesionale structurilor statale corespunzătoare. Trebuie creat un sistem de selecţie la toate etapele de studiu a celor mai capabili şi a le crea condiţii pentru obţinerea studiilor medii în şcoli (licee) de tip închis ( de elită) şi a studiilor superioare de calitate. Cei mai talentaţi copii ai căror părinţi nu îşi pot permite să plătească pentru o astfel de instruire ar trebui să poată primi educaţia în astfel de şcoli şi instituţii de învăţămînt superior din contul statului. Este deosebit de important ca viitorii manageri să fie pregătiţi începînd cu o vîrstă fragedă, oferindu-le cunoştinţe despre structura lumii, sistemele politice, mecanismele de influenţă, despre interesele diferitor state în lume şi mai ales în Moldova, despre metodele eficiente de management al afacerii. Elita pentru guvernare trebuie pregătită anume dintre aceşti copii, care vor fi capabili, avînd un nivel intelectual şi spiritual înalt să dezvolte ţara şi să poată gestiona afacerile cu partenerii externi, conştienţi de interesele ţării sale, fără „a devia”, într-o parte sau alta. La selectarea acestor copii, împreună cu intelectul înalt, să se acorde o atenţie prioritară calităţilor spirituale ale candidaţilor (aspiraţiei lor către dreptate, onestitate, atitudinea pozitivă faţă de tovarăşii săi, dar şi tovarăşilor faţă de ei, credinţa în Dumnezeu, dorinţa de a cunoaşte Concepţia Creatorului  ...).

8. Pe de altă parte, acest sistem ar trebui să formeze profesional personalităţi, cu o viziune largă, patrioţi ai Moldovei, care să fie capabili să lucreze eficient în diverse sectoare ale economiei naţionale.

9. Accelerarea procesului de restabilire a sistemului de învăţămînt primar şi mediu profesional pentru profesiile, cerute în domeniile noi de dezvoltare a industriei şi agriculturii din ţară. O politică educaţională de stat unică în acest domeniu trebuie să unească eforturile puterii de stat, business-structurilor şi societăţii civile pentru hotărîrea problemelor învăţămîntului superior profesional, ţinîndu-se cont de condiţiile sociale, economice şi regionale.

10. Introducerea celor mai noi realizări în domeniul ştiinţei şi tehnicii în procesul de studiu, precum şi amplificarea orientării sale practice, în general, prin consolidarea relaţiilor cu partenerii şi potenţialii angajatori. Stimularea dezvoltării ştiinţei universitate, colaborarea universităţilor de frunte cu institutele academice şi tehno-parcurile de bază, cointeresate în abordări şi elaborări inovatoare.

11. Dezvoltarea şi adaptarea la condiţiile locale a noilor tehnologii în domeniul educaţiei, autoeducaţia şi autocontrolul cunoştinţelor, în baza concepţiei şi metodelor de predare la distanţă prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv a celor mobile.

12. Crearea condiţiilor pentru perfecţionarea politicii educaţionale prin asigurarea calităţii ridicate a procesului de învăţămînt, care să corespundă cerinţelor de dezvoltare a ştiinţei şi educaţiei, precum şi cererii de pe piaţa modernă a muncii. Elaborarea unor mecanisme de stimulare materială a cadrelor didactice ale universităţilor din Moldova, precum şi accelerarea formării unui sistem de de stat de susţinere a învăţămîntului superior.

13. Crearea unor astfel de condiţii, încît să fie exclusă complet posibilitatea de „cumpărare” sau falsificare a documentelor despre studii. Introducerea registrelor de elevi şi studenţi, profesori, instituţii de invăţămînt, documente despre studii etc. Automatizarea deplină a procesului de conducere a sistemului de învăţămînt.

14. Crearea condiţiilor pentru angajarea obligatorie a absolvenţilor săi a şcolilor profesionale secundare şi a universităţilor.

Strategia dezvoltării ştiinţei moldoveneşti
Ridicarea nivelului învăţămîntului – calea spre renaşterea Republicii Moldova

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1845
Populația:
2201 locuitori

Satul Nou este un sat şi comună din raionul Cimişlia. Satul Nou este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 25 km de orașul Cimișlia și la 61 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 2201 oameni. Satul Nou a fost menționat documentar în anul 1845.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.