24 january 2013, 14:40 views 44316
Materiale din compartiment: Photo gallery |

Distincţii de Stat

Ordinul RepubliciiDistincţiile de stat ale Republicii Moldova sînt ordinele, medaliile, inclusiv jubiliare, şi titlurile onorifice, care se conferă în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.

Distincțiile de stat sînt simboluri naţionale din categoria însemnelor faleristice (însemne publice cu caracter de distincţie a meritelor personale sau publice).

Distincţiile de stat sînt instituite de către Parlament în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova. Medaliile jubiliare se instituie prin lege ordinară. Statutele, descrierea şi modelele de decoraţii şi insigne la distincţiile de stat sînt aprobate de Parlament.

Distincţiile de stat se conferă cetăţenilor Republicii Moldova, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie şi unităţilor militare. Distincţii de stat pot fi conferite, de asemenea, cetăţenilor străini şi apatrizilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie din statele străine.

Tipul distincţiei de stat se stabileşte în funcţie de meritele persoanelor fizice şi juridice cărora urmează să li se confere. Distincţiile de stat pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem. Totodată conferirea repetată persoanei a uneia şi aceleiaşi distincţii de stat nu se admite.

Conferirea distincţiilor de stat se efectuează prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, care se dau publicităţii. Preşedintelui Republicii Moldova - persoană oficială supremă în Republica Moldova - i se conferă distincţii de stat de către Prezidiul Parlamentului.

Persoana fizică decorată cu ordin poartă titlul de cavaler al ordinului respectiv. În cazul decorării unităţilor militare, denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora, iar în cazul decorării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora la dorinţă.

Ordine, medalii şi titluri onorifice

În Republica Moldova sînt acordate şapte tipuri de ordine:

În Republica Moldova sînt acordate cinci tipuri de medalii:

În Republica Moldova sînt acordate șase tipuri de titluri onorifice, care după prioritate, sînt următoarele:

 • pentru persoane fizice:
 • "Artist al Poporului"
 • "Maestru în Artă"
 • "Maestru al Literaturii"
 • "Om Emerit"
 • "Artist Emerit"
 • "Meşter-Faur"
 • pentru colective şi formaţii artistice:
 • "Colectiv Artistic Emerit".

Drepturile şi obligaţiile persoanelor cărora li s-au conferit distincţii de stat

Modul de propunere, de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat, procedura înmînării lor, modul de purtare a ordinelor, medaliilor şi insignelor sînt prevăzute de regulamentul cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.

Modul de propunere pentru conferirea medaliilor jubiliare, procedura de înmînare şi modul de purtare a acestora sînt prevăzute de regulamentele aprobate de Preşedintele Republicii Moldova.

Fiecare caz de decorare cu ordine şi medalii, de conferire a titlurilor onorifice se consemnează în fişa de evidenţă a persoanei decorate. Cavalerii ordinelor sînt în drept să folosească simbolurile acestor decoraţii ca element al ştampilei personale, al cărţilor de vizită.

Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, colectivele de creaţie şi unităţile militare decorate au dreptul:

 • să reproducă imaginea ordinului pe documentaţia de serviciu şi pe blanchete, iar organele de presă decorate - să plaseze imaginea acestuia pe publicaţiile lor periodice;
 • să plaseze macheta mărită a ordinului pe sediile lor, în muzee, cluburi, palate de cultură şi cămine culturale, precum şi s-o folosească ca element de pavoazare în cazul participării la demonstraţii, desfăşurării mitingurilor, şedinţelor festive şi altor acţiuni.

Ordinele, medaliile, adeverinţele şi insignele celor decedaţi rămîn în proprietatea familiei lor.

Cu consimţămîntul moştenitorilor persoanei distinse care a decedat, decoraţiile, insignele şi documentele lor pot fi remise, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate. Dacă persoana distinsă care a decedat nu are moştenitori, decoraţiile, insignele şi documentele la ele sînt restituite organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat.

În cazul reorganizării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, decoraţia acesteia, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, poate fi păstrată de succesor. Demersul privind păstrarea decoraţiei de către succesor este făcut de organul care înfăptuieşte reorganizarea.

În cazul lichidării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, precum şi în cazul desfiinţării unităţii militare, decoraţia şi documentul cu privire la decorare se restituie organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat, ori, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, se remit muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.

Persoanele cărora li s-au conferit distincţii de stat sînt obligate să păstreze cu grijă decoraţiile şi insignele. Duplicate ale distincţiilor de stat, de regulă, nu se eliberează. Pot fi eliberate duplicate de către Preşedintele Republicii Moldova numai ca excepţie: dacă au fost pierdute în urma unei calamităţi naturale sau în alte circumstanţe în care pierderea lor nu a putut fi evitată.

Persoanele, cărora le-au fost retrase neîntemeiat de către organele puterii de stat distincţiile de stat ale U.R.S.S. şi ale R.S.S. Moldoveneşti, prin decizia Preşedintelui Republicii Moldova se repun în drepturi.

Retragerea distincţiilor de stat

Retragerea distincţiilor de stat se efectuează numai de către Preşedintele Republicii Moldova în cazul în care persoana:

 • a fost condamnată pentru o crimă gravă, la propunerea instanţei judecătoreşti în temeiul şi în modul stabilit de legislaţie;
 • a săvîrşit fapte ce contravin prevederilor Constituţiei, la propunerea organului care a făcut demersul privind conferirea.

Preşedintele Republicii Moldova emite decrete despre retragerea distincţiilor de stat. Distincţiile de stat retrase sînt restituite organului care se ocupă cu problemele conferirii distincţiilor de stat.

Legea interzice instituirea şi confecţionarea unor insigne care să se asemene cu distincţiile de stat. Purtarea distincţiilor de stat de către persoane care nu au acest drept, precum şi cumpărarea, vînzarea, falsificarea, schimbarea, transmitarea oneroasă a ordinelor şi medaliilor, însuşirea frauduloasă a insignelor sau săvîrşirea altor fapte ilegale privind distincţiile de stat implică răspunderea stabilită prin lege.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1770
Populația:
4515 locuitori

Fîrlădeni este un sat şi comună din raionul Căuşeni. Din componenţa comunei fac parte localităţile Fîrlădeni și Fîrlădenii Noi. Localitatea se află la distanța de 32 km de orașul Căușeni și la 58 km de Chișinău. La recensământul din anul 2004, populaţia satului constituia 4515 oameni. Satul Fîrlădeni a fost menționat documentar în anul 1770.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.